Quyết định thành lập hội đồng và kế hoạch đánh giá ngoài.