HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP, TỰ HỌC TRONG KÌ NGHỈ PHÒNG TRÁNH ĐẠI DỊCH COVID 19