Kế hoạch thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa”  Năm học 2020 - 2021